zaterdag 21 juli 2007

Verscheur de bijbel

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn vorig jaar 177 ter dood veroordeelden geëxecuteerd in Iran, of door ophanging, of door steniging. Voor steniging beroept men zich op een passage uit de koran ('Een man van de stam van Bani Aslam kwam tot Allah’s Apostel en informeerde hem dat hij onwettige seksuele gemeenschap gepleegd had en getuigde vier keer tegen zichzelf. Allah’s Apostel gebood hem om ter dood gestenigd te worden aangezien hij een getrouwd persoon was'). Wilders wil hiervoor de koran verbieden. Maar wat schrijft onze 'christelijke' bijbel voor?

■ Vloeken - Leviticus 24: 16. En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen.

■ Werken op zondag - Exodus 35: 2. Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden.

■ Sex tijdens de menstruatie - Leviticus 20: 18. En als een man bij een vrouw, die haar krankheid heeft, zal gelegen en haar schaamte ontdekt, haar fontein ontbloot, en zij zelve de fontein haars bloeds ontdekt zal hebben, zo zullen zij beiden uit het midden huns volks uitgeroeid worden.

■ Niet als maagd het huwelijk in - Deuteronomium 22: 13, 14, 20 en 21. Maar indien ditzelve woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is; Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in Israël gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

■ Overspel - Deuteronomium 22: 22 en Leviticus 20: 10. Wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man, die bij de vrouw gelegen heeft, en de vrouw; zo zult gij het boze uit Israël wegdoen.

■ Homofilie - Leviticus 18: 22 en 20: 13. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.... Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

■ Mannen die niet besneden zijn - Genesis 17: 14. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden.

■ Ongehoorzaamheid aan de ouders - Deuteronomium 21: 18-21. Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve.

Uit NRC: 'De partij van Wilders wil onder meer weten waarom Vogelaar ,,niet opkomt voor het behoud en het versterken van onze Nederlandse en Westerse cultuur die gebaseerd is op de joods-christelijke traditie die vele malen beter en beschaafder is dan de achterlijke islamitische cultuur en traditie die daar haaks op staat'.

Labels:


zaterdag 7 juli 2007

Innerlijke klimaatverandering

Stichting wAarde is 'een denktank binnen de natuur- en milieubeweging die frisse visies, strategische interventies en inspirerende handelingsperspectieven ontwikkelt'. Medewerkster Annick de Witt schreef in het NRC een artikel over klimaatverandering, die volgens haar het gevolg is van het door de empirische wetenschap opgelegde wereldbeeld waardoor (ook) de aarde als een simpel consumptieartikel wordt beschouwd. Om dat beeld te veranderen breekt zij een lans voor de erkenning van de innerlijke belevingswereld.

■ In het gangbare (en steeds vaker aangeklaagde) rationeel-wetenschappelijke wereldbeeld heeft alleen dat wat empirisch waarneembaar en zintuiglijk tastbaar is, werkelijke geldigheid ... bewustzijn wordt beschouwd als een bijproduct van de hersenen en de ervaring van liefde wordt toegeschreven aan chemische processen. ... Zo kenmerkt dit wereldbeeld zich door een fundamentele scheiding tussen mens en natuur, geest en lichaam, subject en object. ...

■ In de omwenteling van het christelijke naar het wetenschappelijke wereldbeeld verzette de kerk zich hevig tegen de nieuwe inzichten en hun implicaties. Nu is het vooral de wetenschappelijke wereld die zich afzet tegen verschuiving van het paradigma ... zij is, met haar 'vetorecht' op waarheid, de nieuwe kerk geworden.

■ Naast het zien, de wereld van de objectieve waarneming en het afstandelijke hoofd, bestaat er ook het zijn, de wereld van de subjectieve beleving en het voelende hart. Maar de door deze laatste kenwijze geopenbaarde wereld wordt doorgaans strikt gescheiden gehouden van de langs natuurwetenschappelijke weg gekende wereld.

■ Omdat deze aanwezigheid niet empirisch te meten dan wel rationeel hard te maken is, glipt deze dimensie door de mazen van het net van de wetenschappelijke waarheidsclaims.

■ Echter, zolang we die innerlijke wereld -die velen van ons op onze betere momenten in alle helderheid ervaren- niet als 'werkelijkheid' erkennen, hoe kunnen we ... mensen dan verwijten dat ze hun heil zoeken in zielloze consumptie en oppervlakkig materialisme, in lege uiterlijkheid en hol hedonisme?

■ ... dit geluk of genot raakt uitgehold als we deze innerlijke belevengswereld geen werkelijkheidswaarde toekennen, haar ontkennen in plaats van haar cultiveren - want uiteindelijk is dit de enige plek waar we liefde kunnen beleven, waarde kunnen voelen, mededogen kunnen opbrengen, écht contact met ons zelf, met anderen of met de natuur kunnen maken en vreugde en geluk kunnen ervaren.

■ Respect voor de natuur, voor alle innerlijke en uiterlijke rijkdom die ons gegeven is, kan ons blijkbaar alleen met zeer harde hand worden bijgebracht.

Labels: ,


maandag 2 juli 2007

De Alchemist

Voor wie het nog niet kent: 'De Alchemist' van Paulo Coelho, het verhaal van de herdersjongen op zoek naar zijn schat, die uiteindelijk dichterbij bleek dan hij dacht. Hier nog een paar citaten uit dit prachtige boek:

Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt.

■ Alles wat op aarde bestaat verandert voortdurend, want de aarde leeft en heeft een ziel en wij zijn een deel van die ziel. Wij zijn alleen bang om te verliezen wat we hebben, onze levens of onze gewassen. Die angst verdwijnt pas wanneer we inzien dat onze eigen geschiedenis en die van de wereld geschreven worden door dezelfde hand.

■ De angst om te lijden is erger dan het lijden zelf, en geen hart heeft ooit geleden wanneer het op zoek ging naar zijn dromen.

■ Er is maar één iets dat een droom onmogelijk maakt, de angst om te falen.

■ Waar je schat ligt, daar zal ook je hart zijn; om de schat te vinden moet je de tekens volgen. God heeft de weg die ieder mens moet gaan beschreven; het is alleen maar een kwestie van lezen wat hij voor jou geschreven heeft. Vergeet niet dat alles één is. Vergeet de taal der tekens niet. En vergeet vooral niet tot het einde van je eigen legende te gaan.

■ Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens. Alles is één. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]